Inspektimi/Verifikimi i Tahogarfit

Inspektimi/Verifikimi i tahografeve është një proces i rëndësishëm për sigurimin e funksionimit të saktë të tahografeve. Inspektimi/Verifikimi verifikon saktësinë e matjeve teknike të mjetit matës të automjeteve. Gjatë inspektimit të mirëmbajtjes parandaluese, inspektori duhet të kalibrojë tahografin analog ose digital për të siguruar përputhjen me rregulloret e përshtatshme. Tahografi është një instrument matës i saktë me një algoritëm për llogaritjen e distancës dhe informacioneve të tjera të rëndësishme. Algoritmi bazohet gjithashtu në gjendjen teknike. Prandaj, duhet të Inspektohet dhe të verifikohët saktësisht për të siguruar që informacioni i regjistruar është i saktë.

Procedura e kalibrimit përfshin konfigurimin e pajisjes matëse për saktësi më të lartë. Parametri për kalibrimin e Tahografeve quhet Konstant (K). Parametri Konstant (K) shpreh numrin e impulsëve elektrike që tahografi duhet të marrë kur shoferi drejton kamionin për një kilometer. Një koeficient tjetër (W) matë numrin e impulsave të sensorit të shpejtësisë në një distancë prej një kilometri. Gjatë procesit të kalibrimit, koeficientët përputhen për të siguruar që impulsët elektrike në Tahografë dhe impulsët elektrike nga sensori janë në parametrat e duhur. Procesi i kalibrimit mbështetet në paisjen e testimit të tahografit për të kontrolluar dhe siguruar që të gjitha funksionët në tahograf janë në normën e prodhuesit.me paisjen e testimit për tahogrfa programohen të gjitha variablat, nga kilometrazhi dhe koha deri te lloji i sensorit dhe datat. Në kalibrimin e tahografeve, indikatorët teknikë të mjeteve në Automjet kontrollohen për ndonjë manipulim të mundshëm para se të filloj verifikimi-inspektimi i tahografit. 

Kur duhet të bëhet inspektimi/verifikimi i Tahografit

Në bazë të legjislacionit aktual në Republikën e Kosovës tahografi duhet ti nënshtrohet inspektimit/verifikimit çdo vit.

Megjithatë, nëse tahografi nuk funksionon ose është punuar në Automjet në pjesët të cilat nderlidhen me tahografin dhe munden ti ndryshojn parametrat në tahograf ose manipulomi i mundshëm dëmtimi i kabllove, dëmtimi i blombave, atëher tahografi duhet ti nënshtrohet inspektimit/verifikimit në periudhen e parakohëshme (inspektim/verifikim i detyrueshëm). Për më tepër informacione rreth kalibrimin e tahografit, ju sugjeroj të na kontaktoni në info@kienzle-ks.com

Çfarë është tahografi?

Tahografi është një pajisje e instaluar në automjetet mbi 3,5 ton që përdoret për të regjistruar informacione të ndryshme rreth udhëtimit. Ai regjistron të dhëna të tilla si kohët e vozitjes dhe pushimit, pushimet në kohën e vozitjes, kilometrat e kaluara dhe shpejtësinë e drejtuar.

Ekzistojnë dy lloje kryesore të tahografëve:


Tahograf analog: Ky lloj tahografi përdor një disk të bërë prej termo letre që rrotullohet gjatë një periudhe 24 orë. Në disk shkruhen shpejtësia e vozitjës, kohën e vozitjes dhe pushimit, rrugën e kaluar.


Tahografi dixhital: Ky lloj regjistron të njëjtin informacion si tahografi analog, por në mënyrë dixhitale. Ai gjithashtu ofron veçori shtesë si aftësia për të shkarkuar të dhëna përmes një lidhjeje të sigurt.

Nga 21 gusht 2023, automjetet e reja të regjistruara duhet të kenë të instaluar një tahografi inteligjent versioni 2 (GEN2 V2). Qëllimi i këtyre tahografëve të rinj është të bëjë sistemin e përgjithshëm për zbatimin e rregulloreve të punës, vozitjes dhe kohës së pushimit më të sigurt ndaj manipulimeve, për të përmirësuar efektivitetin dhe efikasitetin e kontrolleve nga autoritetet zbatuese dhe për të thjeshtuar funksionimin e tahografit për përdoruesit².

Ju lutemi vini re se të gjithë drejtuesit dhe operatorët që përdorin një tahografi duhet të trajnohen për të interpretuar dhe përdorur saktë të dhënat e regjistruara.

Cilat Automjete duhet të jenë të pajisura me Tahogarf

Tahografi eshtë i detyrueshëm per disa lloje te automjeteve, veçanërisht ato që perdoren per transportin e mallrave dhe pasagjerëve.

Automjetet e transportit te mallrave: Automjetet që kanë nje peshe totale te lejuar mbi 3.5 tonë dhe perdoren per transportin e mallrave duhet te jenë tê pajisura me tahograf.

Automjetet e transportit te pasagjerëve: Autobusët dhe automjetet e tjera qe perdoren per transportin e pasageréve dhe kane më shumë se 9 vende (duke perfshire edhe shoferin) duhet te jenë te pajisura me tahograf.

Këto regulla jane pjesë e legjislacionit të BE-së dhe zbatohen ne te gjithe Bashkimin Evropian. Nëse jeni jashte BE-së, regullat specifike mund të ndryshojnë, kështu gë ju duhet te kontrolloni me autoritetet lokale te transportit për të mësuar rregullat specifike per vendin tuaj.

Ju lutem, vini re se përdorimi i tahografit eshte i rëndesishëm për sigurine rrugore dhe për te siguruar se shoferët respektojne kohën e caktuar per pushim dhe punë, per të parandaluar lodhjen e tepërt gë mund të çoje ne aksidente.