Menyra e inspektimit

  • Inspektimi i një Tahografi është një proces i rëndësishëm për të siguruar saktësinë dhe funksionalitetin e pajisjes.
  • Matja bëhet në dy mënyra: Manuale dhe Automatike

Të dyja menyrat kërkojnë njohuri dhe pajisje të specializuara dhe për këtë arsye duhet të kryhen vetëm nga profesionistë të kualifikuar. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se kalibrimi duhet të kryhet në intervale të rregullta për të siguruar saktësinë dhe funksionalitetin e vazhdueshëm të Tahografit.